Übersicht:

Studienbeginn im Wintersemester

Semester
VorlesungKurs
1. Fachsemester Anatomie A
2. Fachsemester 
3. Fachsemester  
4. FachsemesterAnatomie BMikroskopische Anatomie
5. FachsemesterAnatomie CMakroskopische Anatomie

Studienbeginn im Sommersemester

SemesterVorlesungKurs
1. Fachsemester
2. FachsemesterAnatomie A
3. Fachsemester  
4. FachsemesterAnatomie CMakroskopische Anatomie
5. FachsemesterAnatomie BMikroskopische Anatomie