Übersicht:

Studienbeginn ab Wintersemester 21/22 (neue ZApprO)

Semester

Vorlesung Kurs
1. Fachsemester Anatomie A  
2. Fachsemester Anatomie B Mikroskopische Anatomie
3. Fachsemester Anatomie C Makroskopische Anatomie
4. Fachsemester