Mitarbeiter

+49-(0)731/50 31853
47.0.257

Adelhoch Jana

Jana Adelhoch
jana.adelhoch@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 32801
47.1.263

Auerswald Max

Max Auerswald
max.auerswald@uni-ulm.de
+49-(0)731/50

Basch Johannes

Johannes Basch
johannes.basch@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 07315031745
41.3.113

Bauereiss Natalie

Natalie Bauereiss
natalie.bauereiss@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 32808
47.1.271

Baumann Martin

Martin Baumann
martin.baumann@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26500
43.3.101

Baumeister Harald

Harald Baumeister
harald.baumeister@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 32800
47.1.267

Behnke Alexander

Alexander Behnke
alexander.bhnke@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 33929
47.2.409

Bendig Eileen

Eileen Bendig
eileen.bendig@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 32807
47.1.271

Blahak Nina

Nina Blahak
nina.blahak@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 32852
47.0.253

Boeck Christina

Christina Boeck
christina.boeck@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26596
47.2.257

Boehm Christiane

Christiane Boehm
christiane.boehm@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 32051
43.2.216

Borge Nicolette

Nicolette Borge
nicolette.borge@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 23071
47.1.413

Buehl Anne-Kathrin

Anne-Kathrin Buehl
anne-kathrin.buehl@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31744
41.3.108

Conrad Daniela

Daniela Conrad
daniela.conrad@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26595
47.2.407

Diefenbacher Svenja

Svenja Diefenbacher
svenja.diefenbacher@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31165
47.2.279

Domhardt Matthias

Matthias Domhardt
matthias.domhardt@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 32803
47.1.265

Dubies Silvia

Silvia Dubies
silvia.dubies@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 32851
47.1.245

Eberhardt Lisa Valentina

Lisa Valentina Eberhardt
lisa.eberhardt@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31152
47.2.403

Ehlers Jan

Jan Ehlers
jan.ehlers@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31154
47.2.401

Ernst Marc

Marc Ernst
marc.ernst@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 32050
43.2.208

Fernandez Laura Ramo

Laura Ramo Fernandez
laura.ramo@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26594
47.2.407

Fischer Dana

Dana Fischer
dana.fischer@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31734
41.3.112

Fissler Patrick

Patrick Fissler
patrick.fissler@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26588
47.2.259

Fricke Nicola

Nicola Fricke
nicola.fricke@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26504
43.3.102

Frisch Janos

Janos Frisch
janos.frisch@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31726
47.0.423

Fromm Marco

Marco Fromm
marco.fromm@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31135
47.1.417

Gassner Franziska

Franziska Gassner
franziska.gassner@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31743
41.3.113

Geiger Mattis

Mattis Geiger
mattis.geiger@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31144
47.4.204

Geiger Sonja

Sonja Geiger
sonja.geiger@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31141
47.4.204

Georgiou Eleana

Eleana Georgiou
eleana.georgiou@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31746
41.3.113

Handschuh Philipp

Philipp Handschuh
philipp.handschuh@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31724
47.0.423

Hartung Johanna

Johanna Hartung
johanna.hartung@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31145
47.3.202

Herbert Cornelia

Cornelia Herbert
cornelia.herbert@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 32850
47.2.419

Hertramph Herbert

Herbert Hertramph
herbert.hertramph@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 23075
47.1.415

Hiller Traudl

Traudl Hiller
traudl.hiller@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26585
47.1.208

Hock Philipp

Philipp Hock
philipp.hock@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26503
43.1.103

Huckauf Anke

Anke Huckauf
anke.huckauf@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31150
47.2.269

Jung Sonja

Sonja Jung
sonja.jung@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26557
1.53 Helmhlzstr. 8/1

Justen Christoph

Christoph Justen
christoph.justen@uni-ulm.de
+49-(0)731/50

Kallinger Selina

Selina Kallinger
selina.kallinger@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 32805
47.1.269

Karabatsiakis Alexander

Alexander Karabatsiakis
alexander.karabatsiakis@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26596
47.2.257

Keller Johannes

Johannes Keller
johannes.keller@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31160
47.2.275

Kesberg Rebekka

Rebekka Kesberg
rebekka.kesberg@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31163
47.2.281

Klepsch Melina

Melina Klepsch
melina.klepsch@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31138
47.1.409

Kniep Annette

Annette Kniep
annette.kniep@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 23071
47.1.413

Koenig Alexandra

Alexandra Koenig
alexandra.koenig@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26597
47.2.409

Kolassa Iris-Tatjana

Iris-Tatjana Kolassa
iris.kolassa@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26590
47.2.261

Kraus Johannes

Johannes Kraus
johannes.kraus@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26507
41.1.103

Kuechler Ann-Marie

Ann-Marie Kuechler
ann-marie.kuechler@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 07315032812
47.1.275

Kuehnel Jana

Jana Kuehnel
jana.kuehnel@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31742
41.3.108

Kuester Olivia

Olivia Kuester
olivia.kuester@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26592
47.2.259

Lachmann Bernd

Bernd Lachmann
bernd.lachmann@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26558
1.40 Helmhlzstr. 8/1

Landhaeusser Anne

Anne Landhaeusser
anne.landhaeusser@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31162
47.0.216

Laptinskaya Daria

Daria Laptinskaya
daria.laptinskaya@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26592
47.2.259

Lehmann Janina

Janina Lehmann
janina.lehmann@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31130
47.1.417

Lessner Silke

Silke Lessner
silke.lessner@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 015111747466

Mai Sandra

Sandra Mai
sandra.mai@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31732
41.3.112

Medenblik Haike

Haike Medenblik
haike.medenblik@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 32720
47.0.212

Meixner Friedrich

Friedrich Meixner
friedrich.meixner@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 32852
47.0.253

Melchers Klaus

Klaus Melchers
klaus.melchers@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31740
41.3.110

Messner Matthias

Matthias Messner
matthias.messner@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31164
47.2.233

Modica Carola

Carola Modica
carola.modica@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 15113
47.0.212

Montag Christian

Christian Montag
christian.montag@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26550
1.57 Helmhlzstr. 8/1

Moshagen Morten

Morten Moshagen
morten.moshagen@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31850
47.2.415

Muehl Kristin

Kristin Muehl
kristin.muehl@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26509
41.1.103

Mueller Marko

Marko Mueller
marko.mueller@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26558
1.41 Helmhlzstr. 8/1

Mueller Sascha

Sascha Mueller
sascha.mueller@uni-ulm.de
+49-(0)731/50

Mueller Nadja

Nadja Mueller
nadja.mueller@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31134
47.1.411

Murat Renate

Renate Murat
renate.murat@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31731
41.3.109

Nold Verena

Verena Nold
verena.nold@uni-ulm.de
+49-(0)731/50

Nuerk-Patro Katarzyna

Katarzyna Nuerk-Patro
katarzyna.nuerk-patro@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31155
47.2.405

Olderbak Sally

Sally Olderbak
sally.olderbak@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31142
47.4.203

Petrisor Ana-Maria

Ana-Maria Petrisor
ana-maria.petrisor@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 32751
1.54 Helmhlzstr. 8/1

Pfattheicher Stefan

Stefan Pfattheicher
stefan.pfattheicher@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31161
47.2.277

Pichen Juergen

Juergen Pichen
juergen.pichen@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26502
43.2.102

Pientka Rebecca

Rebecca Pientka
rebecca.pientka@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31131
47.1.409

Pittino Ferdinand

Ferdinand Pittino
ferdinand.pittino@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31155
47.2.405Olga Pollatos
olga.pollatos@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31730
41.3.111
Pollatos Olga


Manuela Rappel
manuela.rappel@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 26597
47.2.409
Rappel Manuela


Eva-Maria Rathner
eva-maria.rathner@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 32802
47.1.265
Rathner Eva-Maria


Lisa Respondek
lisa.respondek@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31132
47.2.417
Respondek Lisa


Valentin Riemer
valentin.riemer@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31862
47.0.257
Riemer Valentin


Erce Rodopman
erce.rodopman@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 15695
47.1.241
Rodopman Erce


Claudia Rodopman
claudia.rodopman@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 32721
47.2.233
Rodopman Claudia


Anna-Lena Rottweiler
anna-lena.rottweiler@uni-ulm.de
+49-(0)731/50 31852
47.2.417
Rottweiler Anna-Lena