Bruker solariX (2010)

Hybrid 7T FT-ICR

Ionisationsmethoden: MALDI, ESI

Massenbereich: 100 - 10000 u