Witamy na stronach internetowych Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego Etyki Medycyny w Polsce i Niemczech.

W centrum zainteresowań badawczych Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego Etyki Medycyny w Polsce i Niemczech znajdują się aktualne zagadnienia na obszarze etyki w medycynie, mające znaczenie dla obu sąsiadujących ze sobą krajów. W ich ramach prowadzone są badania w zakresie m.in. medycyny reprodukcyjnej i intensywnej terapii oraz diagnostyki preimplantacyjnej, a także debaty dotyczące transplantacji organów, medycyny paliatywnej oraz sprawowania opieki nad umierającym pacjentem. Wychodząc od stwierdzenia, że dyskusje na obszarze etyki medycyny prowadzone były, ze względu na polityczno-społeczną sytuację w Polsce w Niemczech przez 1990 rokiem, odrębnie, trzeba obecnie dążyć do poznania odmiennych stanowisk, zaznajomienia się z różnymi punktami widzenia oraz rozwijania debaty na obszarze etyki medycyny w interdyscyplinarnych ramach.

Zespół Badawczy powstał ze wspólnej inicjatywy niemieckich i polskich naukowców z zakresu etyki medycyny: Profesora dr. Floriana Stegera, dyrektora Instytutu Historii i Etyki Medycyny Wydziału Medycyny Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze, Profesora dr. Jana C. Joerdena, dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Etyki na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Profesora dr. Andrzeja M. Kaniowskiego, kierownika Katedry Etyki Uniwersytetu Łódzkiego. Zespół badawczy od momentu swojego utworzenia w 2012 r. jest wspierany finansowo przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (PNFN). Do licznych partnerów kooperacyjnych należą między innymi: Collegium Polonicum w Słubicach oraz Niemiecko-Polskie Towarzystwo Historii Medycyny.

Członkowie Zespołu Badawczego corocznie organizują wspólne konferencje, łącząc różne dyscypliny i obszary etyki stosowanej. We wspólnych publikacjach stawiają pytanie o wpływy konkretnych kontekstów działań na etyczne wzorce uzasadnienia dla medycznej praktyki badawczej i leczniczej w Polsce i Niemczech. Zespół Badawczy publikuje wyniki swoich badań w serii wydawniczej „Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa“, Frankfurt nad Menem, której redaktorem jest Profesor dr Jan C. Joerden.

Niniejsza strona internetowa służyć ma informowaniu o przedsięwzięciach Zespołu Badawczego oraz o aktualnych zagadnieniach z zakresu etyki medycyny – przykładowo celem rubryki „Ostatnie nowości” („Letzte News”) jest wspieranie, łączenie i upublicznianie polsko-niemieckiej wymiany i refleksji nad aktualnymi zagadnieniami z zakresu etyki medycyny oraz przyczynianie się do wzajemnego zrozumienia się. Będziemy Państwu wdzięczni za wszelkie sugestie i uwagi co do dalszych tematów Zespołu Badawczego.

AKTUALNOŚCI

27. i 28. czerwca 2018 r. w Poznaniu odbędzie się polsko-niemiecka konferencja naukowa pod tytułem “Ethics and the Law in Medicine – in Research and Healthcare”. Informacje o konferencji dostępne są w rubryce „Działalność”.